Všeobecné podmienky účasti na športových programoch organizovaných spoločnosťou MEDVEDiCA tour, s.r.o. a Športovým klubom MEDVEDiCA, o.z.

 • Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a MEDVEDiCA tour, s.r.o. a Športovým klubom MEDVEDiCA, o.z. (ďalej len MT) sa riadi občianskym a obchodným zákonníkom SR. Účastníkom programu s nárokom na poskytovanie služieb sa stávate až po uhradení ceny v plnej výške. MT si vyhradzuje právo uviesť v informačných listoch (e-mail) odlišné podmienky, ktoré majú prednosť pred podmienkami uvedenými v tejto ponuke. MT neručí za nepriaznivé následky neodvrátiteľných prírodných, politických, civilných, dopravných a ďalších udalostí a stavov, ktoré nemôže MT ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú zákazníkom z týchto príčin MT nehradí.
 • Ručenie. MT neručí za majetok účastníkov v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže. Klient sa zúčastňuje ponúkaných programov vždy na vlastné nebezpečenstvo. Nutná zmena programu v priebehu športového programu, či akcie je vyhradená a je v právomoci našich inštruktorov.
 • Cena. Vyhradzujeme si právo zvýšiť pôvodnú cenu programu v nevyhnutných prípadoch (výrazná zmena kurzu, zdraženie pohonných hmôt a pod.) . V prípade zvýšenia ceny o viac ako 10% môže zákazník do 4 dní po oznámení tejto skutočnosti zrušiť svoju účasť na programe a bude mu vrátená uhradená platba bez storno poplatku. Ak tak klient neučiní, predpokladá sa, že so zvýšením ceny súhlasí a je povinný rozdiel doplatiť. O zvýšení ceny programu sme vás povinný písomne informovať najneskôr do 14 dní pred začatím programu. Zvýšenie ceny o menej ako 10% sa nepovažuje za dôvod k odstúpeniu od zmluvy. MT si vyhradzuje právo znížiť na poslednú chvíľu cenu programu (last minutes).
 • Prihlásenie. Do Športového klubu MEDVEDiCA, na vybraný program, či akciu sa môžete prihlásiť cez objednávkový systém na stránke www.medvedicatour.sk. Prihlásenie si vyžaduje jednorazovú registráciu rodiča (zákonného zástupcu/objednávateľa služby) a tiež vyplnenie údajov o členoch rodiny (deťoch), ktoré sa tréningových programov, či sústredení plánujú zúčastniť. Následne si do košíka vložíte program/službu, o ktorú máte záujem. Členské/úhrada poplatku sa dá uhradiť platobnou kartou, prevodom alebo hotovosťou. Pred prvým tréningom treba mať členské (poplatok za daný tréning) uhradené.
 • Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky. Svoju účasť na programe máte právo bez udania dôvodu kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum oznámenia o zrušení vašej účasti na programe.

  Storno poplatky
  sú počítané z celkovej ceny programu uvedenej na zmluve. Pri výpočte storno poplatku sa nezapočítava deň, v ktorom sa program začína. Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť MT písomne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť MT skutočne vzniknuté náklady, najmenej však

  viac ako 10 dní 10% z ceny
  od 9 do 5 dní 40% z ceny
  od 4 do 2 dní 60% z ceny
  od 1 do 0 dní 100% z ceny


  Storno podmienky pre tábory:

 • V prípade neúčasti (bez lekárskeho potvrdenia) vám bude zohľadnené storno nasledovne:
  – zrušenie mesiac pred začiatkom tábora : 30% z celkovej sumy tábora
  – zrušenie tyždeň pred začiatkom tábora : 100% z celkovej sumy tábora
 • Uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku. Ďalej si MT bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% spojené s nedostavením sa na program.Storno poplatky si MT nebude nárokovať v prípade:
 1. ak si objednávateľ včas za seba zabezpečí náhradníka. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré MT v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
 2. pri zrušení programu z dôvodov nepredvídateľných skutočností (vis maior), napr. prírodná katastrofa, vážna politická situácia a pod. (nie pri ochorení, pracovných či rodinných povinnostiach, prípadnom úmrtí zákazníka) a taktiež pri nedostatočnom počte účastníkov programu.
 • Storno podmienky pre zimné sústredenia :
  Zálohová platba: 100% sumy objednávky. Storno podmienky: 35-21 dní pred príjazdom, 40% zo sumy, 20-11 dní pred príjazdom, 75% zo sumy, 10 a menej dní pred príjazdom, 100% sumy objednávky. V prípade, že si účastník (objednávateľ sústredenia) nájde za seba plnohodnotnú náhradnu (náhradníka) má nárok na vrátenie sumy objednávky mímus páušálny administrátívny poplatok 30 eur.
 • Zrušenie programu. MT má právo zrušiť program pri nedostatočnom obsadení, najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Program je možné predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.), či z dôvodu nevhodných prírodných a poveternostných podmienok. V týchto prípadoch MT okamžite informuje klientov a vráti klientom zrušeného programu platby za tento program najneskôr do 10 dní po jeho zrušení avšak v prípade nutnosti môže byť táto refundovaná platba znížená o preukázatelnú nákladovú položku, ktorú MT vynaložila v prípravnej fáze daného programu. Zároveň klient nemá právo na ďalšie iné náhrady.
 • Zodpovednosť za účastníkov športového programu. Každý sa zúčastňuje programu vytvoreného MT dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zdravotný stav, skúsenosti, výstroj klienta, či iné okolnosti nevyhovujú požiadavkám inštruktora, ten má oprávnenie neodporučiť mu individuálny program, prípadne klienta z časti programu vylúčiť a odporučiť mu náhradný program. Dieťa sa zúčastňuje každého tréningu so súhlasom rodiča. Rodič si je vedomý zvýšeného rizika úrazu, či zranenia dieťaťa pri športových tréningoch. Tréner nepreberá zodpovednosť za tieto úrazy a zranenia dieťaťa.
 • Reklamácie. V prípade výraznej nespokojnosti s nami poskytovanými službami, ich môžete reklamovať. Najlepšie priamo na mieste, najneskôr však 1 mesiac po skončení programu. Ak nebude MT schopná zaistiť plnenie vopred dohodnutých služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby. Ak sa zníži kvalita alebo rozsah dohodnutých služieb, poskytneme klientovi primeranú náhradu. Náhrady vyplývajúce zo zmareného času sa klientom neposkytujú.
 • Záver. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch Medvedica tour, ktoré sú definované v ponuke (pri objednávke) daných zájazdov. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania zájazdu a nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom úhrady zálohy za zájazd. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok.