1. Organizačný štáb MEDVEDiCA BIKE TOUR ( ďalej MBT ) zabezpečuje technickú realizáciu jednotlivých kôl samostatne, vo vlastnej réžii.

2. MBT vypracuje propozície súťaže pre jednotlivé kolá pretekov, v ktorých budú uvedené kategórie, miesto a čas konania. Tieto propozície zverejní najneskôr 10 dní pred termínom preteku daného kola na svojich web stránkach. V propozíciách preteku a na stránke usporiadateľa (www.medvedicatour.sk) je zverejnené aj online prihlasovanie.

3. Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaný organizátorom pretekov (MBT). Meranie časov bude prebiehať manuálne členom organizačného tímu.

4. Zmena miesta, času preteku alebo neuskutočnenie pretekov MBT (z rôznych mimoriadnych dôvodov, či vládou nariadených usmernení) organizačný tím MBT oznámi bezodkladne písomným oznámením na web stránke www.medvedicatour.sk, kde sú aj všetky informácie týkajúce sa preteku MBT.

5. Výška štartovného na MBT 2021 je 5 EUR pri online registrácii spojeného s online platbou alebo 10 EUR pri registrácii na mieste (ak bude registrácia na mieste povolená pre dané kolo preteku)

6. Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže na www.medvedicatour.sk. V deň štartu preteku od 14:30h – 15:30h si môžu vyzdvihnúť svoje štartové čísla na prezentácii. 

7. Organizátori si vyhradzujú právo kontroly – overenia správnosti výberu kategórie jednotlivých pretekárov pri odovzdávaní štartových čísiel ale aj pri samotnom štarte. Jednotlivý pretekár sa môže zúčastniť dvoch štartov v dvoch rôznych kategóriách v prípade zodpovedajúceho veku kategórie odrážačov a mackov (do 5 rokov). Za každú kategóriu, v ktorej štartuje musí byť registrovaný, mať zodpovedajúce štartové číslo kategórie a mať uhradené štartovné pre každú kategóriu.

8. MBT 2021 je vypísaná pre nasledovné kategórie :
ODRÁŽAČI – do 5 rokov
MACKOVIA – rok narodenia 2017 a mladší (4-roční a menej)
KOALA – rok narodenia 2016 až 2015 (5 – 6 roční)
PANDA – rok narodenia 2014 až 2013 (7 – 8 roční)
BARIBAL – rok narodenia 2012 až 2011 ( 9 – 10 roční)
KODIAK – rok narodenia 2010 až 2009 (11 – 12 roční)
GRIZLY – rok narodenia 2008 až 2006 (13 – 15 roční)
RODIČ + dieťa s bicyklom veľkosti 16/20
RODIČ + dieťa s bicyklom veľkosti 24/26
RODIČ + dieťa s bicyklom veľkosti 27,5

9. Vyhodnotenie prebehne následne po dokončení preteku v deň konania podujatia. Výsledky budú vyhlásené na mieste konania preteku a do 2 dní budú zverejnené aj na webe www.medvedicatour.sk

10. Pretek v Rusovcoach sa uskutoční na MTB bicykloch – hromadný štart po kategóriách. Počet okruhov na trati v závislosti od kategórie. Trať je nespevnený chodník s minimálnym prevýšením. Kategória Odrážači budú pretekať na cca 200m trati. Pred samotným štartom organizačný tím vyhlási možnú prehliadku trate (detí aj s rodičmi), prípadne aj 1-2 tréningové jazdy. 

 11. Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. V prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu môže kategória štartovať aj spolu (Odrážači).

12. Na MBT nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu ODRÁŽAČI je možné použitie odrážadiel alebo trojkoliek. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cyklokrosové bicykle. Rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba nesie zodpovednosť za dobrý technický stav bicykla dieťaťa, na ktorom preteká. Každý pretekár je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu!

13. MBT nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC prípadne inú licenciu.

14. Protest možno nahlásiť maximálne do 30min od ukončenia preteku danej kategórie. Neskôr nie je možné zohľadniť prípadné námietky voči postupom a priebehu preteku 

15. MBT štartuje s nevratnými štartovacími číslami, ktoré budú pri prezentácii vydávané vzostupne podľa kategórie. MBT štartuje v každom kole (na každom preteku) s novými štartovacími číslami. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej registrácie pri prezentácii, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách. V kategórií ODRÁŽAČI budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

16. Každý zúčastnený pretekár získa medailu. Prví traja pretekári v každej kategórii získajú trofeje a vecné (sponzorské) ceny. Ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na MBT. V prípade kategórii “RODIČ + dieťa” získa odmenu (vecnú cenu) iba tím, ktorý skončí na 1.mieste.

17. MBT môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť po skončení preteku tombolu.

18. MBT bude na preteku vyhotovovať foto/video záznamy z každého kola preteku, ktoré môžu byť spoločnosťou Športový klub MEDVEDiCA, o.z. ďalej spracované a použité na účely propagácie svojich činností a služieb na sociálnych sieťach, youtube a web stránke www.medvedicatour.sk.

19. Pretek sa uskutoční za každého počasia. Súťaží sa na vlastné nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba. Počas preteku je prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc, no účasť na preteku je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe alebo iným osobám organizátor Športový klub MEDVEDiCA nezodpovedá! 

20. Organizátori MBT preteku nezabezpečuje poistenie úrazov pretekárov ani prípadných vzniknutých škôd na preteku. Túto skutočnosť by mal každý rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajuca osoba pretekára zohľadniť a zabezpečiť si potrebné poistenie vo vlastnej réžii.

21. Vzhľadom na COVID-19 situáciu vo svete ale aj na Slovensku, by mal každý návštevník podujatia zvážiť svoju účasť – NEZÚČASTNIŤ SA PODUJATIA v prípade ak prejavuje príznaky akútneho ochorenia alebo ak dieťa, rodič alebo iná sprevádzajúca osoba prišla v priebehu posledného týždňa do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami, ochorenie COVID-19). 

22. Na základe usmernení vlády a hlavného hygienika sa na súťaži budú všetci účastníci a diváci riadiť nariadeniami o ktorých bude organizátor informovať vopred, či priamo na podujatí všetkých návštevníkov.