1. Organizačný štáb MEDVEDiCA BIKE TOUR ( ďalej MBT ) zabezpečuje technickú realizáciu jednotlivých kôl samostatne, vo vlastnej réžii.
 2. MBT vypracuje propozície súťaže pre jednotlivé kolá pretekov, v ktorých budú uvedené kategórie, miesto a čas konania.
  Tieto propozície zverejní najneskôr 10 dní pred termínom preteku daného kola na svojich web stránkach. V propozíciách preteku a na stránke usporiadateľa (www.medvedicatour.sk) je zverejnené aj online prihlasovanie.
 3. Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaný organizátorom pretekov (MBT). Meranie časov bude prebiehať manuálne členom organizačného tímu.
 4. Zmena miesta, času preteku alebo neuskutočnenie pretekov MBT (z rôznych mimoriadnych dôvodov, či vládou nariadených usmernení) organizačný tím MBT oznámi bezodkladne písomným oznámením na web stránke www.medvedicatour.sk, kde sú aj všetky informácie týkajúce sa preteku MBT.
 5. Výška štartovného na MBT 2021 je 5 EUR pri online registrácii spojeného s online platbou. Registrácia na mieste konania preteku nie je možná (kontrolovaný počet účastníkov podujadia – hygienické dôvody)
 6. Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže na www.medvedicatour.sk. V deň štartu preteku od 12:30h – 13:30h si môžu vyzdvihnúť svoje štartové čísla na prezentácii.
 7. Organizátori si vyhradzujú právo kontroly – overenia správnosti výberu kategórie jednotlivých pretekárov pri odovzdávaní štartových čísiel ale aj pri samotnom štarte.
  Jednotlivý pretekár sa môže zúčastniť dvoch štartov v dvoch rôznych kategóriách v prípade zodpovedajúceho veku kategórie odrážačov a mackov (do 5 rokov). Za každú kategóriu, v ktorej štartuje musí byť registrovaný, mať zodpovedajúce štartové číslo kategórie a mať uhradené štartovné pre každú kategóriu.
 8. MBT 2021 je vypísaná pre nasledovné kategórie:
  ODRÁŽAČI – do 5 rokov
  MACKOVIA – rok narodenia 2017 a mladší (4-roční a menej)
  KOALA – rok narodenia 2016 až 2015 (5 – 6 roční)
  PANDA – rok narodenia 2014 až 2013 (7 – 8 roční)
  BARIBAL – rok narodenia 2012 až 2011 ( 9 – 10 roční)
  KODIAK – rok narodenia 2010 až 2009 (11 – 12 roční)
  GRIZLY – rok narodenia 2008 až 2006 (13 – 15 roční)
  PARENTS – bez vekovej hranice
 9. Vyhodnotenie prebehne následne po dokončení preteku v deň konania podujatia. Výsledky budú vyhlásené na mieste konania preteku a do 2 dní budú zverejnené aj na webe www.medvedicatour.sk
 10. Dĺžka a náročnosť trate je prispôsobená odpovedajúcej kategórii. Odrážači budú mať cca 100m dlhú trať. Ostatné kategórie budú súťažiť na cca 500m okruhu. Počet okruhov sa zvyšuje v závislosti od kategórie. Pri MTB preteku je povrch nespevnený chodník, tráva a iné prírodné terénne nerovnosti a štartuje sa hromadne. V prípade pump preteku sa preteká na pumptrack dráhe na čas – individuálne. Pred samotným štartom organizačný tím vyhlási možnú prehliadku trate (detí aj s rodičmi), prípadne aj 1-2 tréningové jazdy.
 11. Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart (predpokladáme to v kategórií KODIAK a GRIZLY) je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.
 12. Na MBT nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu ODRÁŽAČI je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cyklokrosové bicykle.
  Rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba nesie zodpovednosť za dobrý technický stav bicykla dieťata, na ktorom preteká.
  Každý pretekár je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu!
 13. MBT nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC prípadne inú licenciu.
 14. Protest možno nahlásiť maximálne do 30 min od ukončenia preteku danej kategórie. Neskôr nie je možné zohladniť prípadné námietky voči postupom a priebehu preteku.
 15. MBT štartuje s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú pri prezentácii vydávané vzostupne podľa kategórie. Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. MBT štartuje v každom kole (na každom preteku) s novými štartovnými číslami.
  Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej registrácie pri prezentácii, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách. V kategórií ODRÁŽAČI budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.
 16. Každý zúčastnený pretekár získa medailu. Prví traja pretekári v každej kategórii získajú diplomy a vecné (sponzorské) ceny. Ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na MBT.
 17. MBT môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť po skončení preteku tombolu.
 18. MBT bude na preteku vyhotovovať foto/video záznamy z každého kola preteku, ktoré môžu byť spoločnosťou Športový klub MEDVEDiCA, o.z. ďalej spracované a použité na účely propagácie svojich činností a služieb na sociálnych sieťach, youtube a web stránke www.medvedicatour.sk.
 19. Pretek sa uskutoční za každého počasia. Súťaží sa na vlastné nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba.
  Počas preteku je prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc, no účasť na preteku je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe alebo iným osobám organizátor Športový klub MEDVEDiCA nezodpovedá!
 20. Organizátori MBT preteku nezabezpečuje poistenie úrazov pretekárov ani prípadných vzniknutých škôd na preteku. Túto skutočnosť by mal každý rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajuca osoba pretekára zohľadniť a zabezpečiť si potrebné poistenie vo vlastnej réžii.
 21. Vzhľadom na COVID-19 situáciu vo svete ale aj na Slovensku, by mal každý návštevník podujatia zvážiť svoju účast – NEZÚČASTNIŤ SA PODUJATIA v prípade ak prejavuje príznaky akútneho ochorenia alebo ak dieťa, rodič alebo iná sprevádzajúca osoba prišla v priebehu posledného týždňa do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami, ochorenie COVID-19).