1.
Organizačný štáb MEDVEDiCA BIKE TOUR ( ďalej MBT ) zabezpečuje technickú realizáciu jednotlivých kôl samostatne, vo vlastnej réžii.

2.
MBT vypracuje propozície súťaže pre jednotlivé kolá pretekov, v ktorých budú uvedené kategórie, miesto a čas konania.
Tieto propozície zverejní najneskôr 10 dní pred termínom preteku daného kola na svojich web stránkach. V propozíciách preteku a na stránke usporiadateľa (www.medvedicatour.sk) je zverejnené aj online prihlasovanie.

3.
Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaný organizátorom pretekov (MBT). Meranie časov bude prebiehať manuálne členom organizačného tímu alebo elektronickou časomierou.

4.
Zmena miesta, času preteku alebo neuskutočnenie pretekov MBT (z rôznych mimoriadnych dôvodov, či vládou nariadených usmernení) organizačný tím MBT oznámi bezodkladne písomným oznámením na web stránke www.medvedicatour.sk, kde sú aj všetky informácie týkajúce sa preteku MBT.

5.
Výška štartovného na MBT 2023 je 10 EUR pri online registrácii spojeného s online platbou alebo 15 EUR pri registrácii na mieste (ak bude registrácia na mieste povolená pre dané kolo preteku). Pretekársky príspevok (tzv. štartovné) je uhradený pre OZ Športový klub MEDVEDiCA dobrovoľne.

6.
Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže na www.medvedicatour.sk. V deň štartu preteku od 8:30h – 9:30h si môžu vyzdvihnúť svoje štartové čísla na prezentácii. 

7.
Organizátori si vyhradzujú právo kontroly – overenia správnosti výberu kategórie jednotlivých pretekárov pri odovzdávaní štartových čísiel ale aj pri samotnom štarte.
Jednotlivý pretekár sa môže zúčastniť dvoch štartov v dvoch rôznych kategóriách v prípade zodpovedajúceho veku kategórie odrážačov a mackov (do 5 rokov). Za každú kategóriu, v ktorej štartuje musí byť registrovaný, mať zodpovedajúce štartové číslo kategórie a mať uhradené štartovné pre každú kategóriu.

8.
MBT 2023 je vypísaná pre nasledovné kategórie :
ODRÁŽAČI – do 5 rokov
MACKO  – rok narodenia 2019 a mladší
KOALA   – rok narodenia 2018 až 2017
PANDA   – rok narodenia 2016 až 2015
BARIBAL (MINI) – rok narodenia 2014 až 2013
KODIAK (MLADŠÍ ŽIACI)  – rok narodenia 2012 až 2011
GRIZLY (STARŠÍ ŽIACI)  – rok narodenia 2010 až 2009
Kategória bude vyhlásená v prípade aspoň 7 štartujúcich pretekárov. Pokiaľ prihlásených pretekárov v kategórii bude menej, budú kategórie zlúčené, ale každá kategória bude vyhodnotená samostatne.

9.
Vyhodnotenie prebehne následne po dokončení preteku v deň konania podujatia. Výsledky budú vyhlásené na mieste konania preteku a do 2 dní budú zverejnené aj na webe www.medvedicatour.sk

10.
Pretek na Pezinskej Babe a v Rusovciach sa uskutoční na MTB bicykloch – hromadný štart po kategóriách. Počet okruhov na trati v závislosti od kategórie. Trať je nespevnený chodník s minimálnym prevýšením v prípade Rusovského preteku, na Pezinskej Babe časť vedie po tráve, asfalte ale aj po singletraily, v Petržalke na pumptracku. Kategória Odrážači budú pretekať na cca 150 m trati. Pred samotným štartom organizačný tím vyhlási možnú prehliadku trate (detí aj s rodičmi), prípadne aj 1-2 tréningové jazdy. 

11.
Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. V prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu môže kategória štartovať aj spolu.

12.
Na MBT nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu ODRÁŽAČI je možné použitie odrážadiel alebo trojkoliek. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cyklokrosové bicykle. Rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba nesie zodpovednosť za dobrý technický stav bicykla dieťaťa, na ktorom preteká – musí byť v dobrom technickom stave bez známok poškodenia a nadmerného opotrebovania.
Každý pretekár je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu!

13.
MBT nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC prípadne inú licenciu.

14.
Protest možno nahlásiť maximálne do 30min od ukončenia preteku danej kategórie. Neskôr nie je možné zohľadniť prípadné námietky voči postupom a priebehu preteku 

15.
MBT štartuje s vratnými štartovacími číslami, ktoré budú pri prezentácii vydávané vzostupne podľa kategórie a ktoré treba po preteku ihneď vrátiť. Pokuta za nevrátenie štartového čísla v deň preteku je 50 eur. MBT štartuje v každom kole (na každom preteku) s novými štartovacími číslami.
Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas online prihlásenia) a to vo všetkých kategóriách. V kategórií ODRÁŽAČI budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

16.
Každý pretekár získa účastnícku medailu. Prví traja víťazi v každej kategórii získajú trofeje a vecné (sponzorské) ceny. Ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na MBT. 

17.
MBT môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť po skončení preteku tombolu.

18.
MBT bude na preteku vyhotovovať foto/video záznamy z každého kola preteku, ktoré môžu byť spoločnosťou Športový klub MEDVEDiCA, o.z. ďalej spracované a použité na účely propagácie svojich činností a služieb na sociálnych sieťach, youtube a web stránke www.medvedicatour.sk.

19.
Pretek sa uskutoční za každého počasia. 

20.
Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba prevzatím štartovného čísla na preteku prehlasuje a si je vedoma že:

  • Súťaží sa na vlastné nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba.
  • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pretekára nesie plnú zodpovednosť za pretekára a si je vedomá všetkých rizík spojených s touto športovou disciplínou.
  • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pretekára si uvedomuje náročnosť  trate aj vzhľadom na povahu aktuálneho počasia v deň pretekov a poučí pretekára, že pri jazde musí prispôsobiť rýchlosť a techniku svojím schopnostiam.
  • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pretekára prehlasuje, že mu nie je známa žiadna prekážka v zdravotnom stave svojho dieťaťa (pretekára), ktorá by bránila účasti na pretekoch.

21.
Počas preteku je prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc, no účasť na preteku je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe alebo iným osobám organizátor Športový klub MEDVEDiCA nezodpovedá! 

22.
Organizátori MBT preteku nezabezpečuje poistenie úrazov pretekárov ani prípadných vzniknutých škôd na preteku. Túto skutočnosť by mal každý rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajuca osoba pretekára zohľadniť a zabezpečiť si potrebné poistenie pre pretekára vo vlastnej réžii.

23.
Vzhľadom na pandemickú situáciu ochorenia COVID-19 by mal každý návštevník podujatia zvážiť svoju účasť – NEZÚČASTNIŤ SA PODUJATIA v prípade ak prejavuje príznaky akútneho ochorenia alebo ak dieťa, rodič alebo iná sprevádzajúca osoba prišla v priebehu posledného týždňa do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami, ochorenie COVID-19). 

24.
Na základe usmernení vlády a hlavného hygienika sa na súťaži budú všetci účastníci a diváci riadiť nariadeniami o ktorých bude organizátor informovať vopred, či priamo na podujatí všetkých návštevníkov.

25.
Prevzatím štartového čísla súhlasím s týmto súťažným poriadkom a potvrdzujem svoj súhlas s dokumentom “Potvrdenie o účasti a súhlas dotknutej osoby”, ktorý je k nahliadnutiu v stánku s Registráciou.